วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550

พักเรื่องเรียนมาดูนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเรียนอาจารย์ประจำวิชา

เรียนอาจารย์ ผศ.รัฐกรณ์ คิดการ

เรื่อง ส่งงานบทความ ลงในบล็อค

เรียนอาจารย์ ประจำวิชานวัตกรรมการศึกษา นาย คฑาวุฒิ กาญจนทองนักศึกษา ป.บัญฑิต สาขาการศึกษา

ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องที่อภิปรายในห้องเรียนเรื่อง1.การศึกษากับสื่อมวลชน

2.ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา 3.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.ประเภทของคอมพิวเตอร์

5.ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเขียนอ้างอิงข้อมูลมาจากทั้งหนังสือเรียนวิชานวัตกรรมการศึษาและแหล่งข้อมูลอื่น

ทั้งอินเทอร์เนต และห้องสมุด พร้อมทั้งตอนนี้ได้ทำการเผยแผ่บทความลง ในบล็อค ที่จัดทำขึ้นโดยใช้ชื่อว่า katawut77.blogspot.com ทั้งนี้ในส่วนของบล็อคที่จัดทำก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องรหัสผ่าน จึงเรียนอาจารย์มาเพื่อทราบและสะดวกในการตรวจงานบทความที่ใช้ชื่อบล็อคโดยกล่าวมาข้างต้นแล้ว


ด้วยความเคารพอย่างสูงนายคฑาวุฒิ กาญจนทอง นักศึกษาป.บัญฑิต สาขาการศึกษา (ภาคปกติ) เลขที่7

ประวัตินายคฑาวุฒิกาญจนทอง นักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาการศึกษา


นาย คฑาวุฒิ กาญจนทอง ชื่อเล่น เบนซ์ (เพื่อนเรียกแบงค์)

เกิด 29 สิงหาคม 2527 ที่อยู่ 52 หมู่ 8 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-866116

ภูมิลำเน่า จังหวัดชัยภูมิ

การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์( สาขาวารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎนคราชสีมา

ผลงานด้านกีฬา นักฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎนคราชสีมา ชุด ฟุตบอลประเพณีครั้งที่39 พ.ศ.2546

นักฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎนคราชสีมา ชุดกีฬาราชภัฏภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2546

นักฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ชุดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ศาลายาเกมส์) ม.มหิดล จังหวัด นครปฐม พ.ศ.2549

นักฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชุด อันดับสาม เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคอีสาน (ดอกจานบ้านเชียงเกมส์)

จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2550

ความรู้สึกเกี่ยวกับการศึกษา ป.บัณฑิต สาขาการศึกษานั้นได้รับควารู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทั้งวิชาการและด้านปฎิบัติพร้อมที่จะนำไปใช้กับงานด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทำความเข้าใจในทุกวิชาให้สอดคล้องกับเน้อหาวิชาที่จะนำไปฝึกประสบการณ์และทำงานในด้านการศึกษาต่อไปครับ

ขอบคุณอาจารย์
ขอบคุณครับสำหรับเนื้อหาวิชานวัตกรรมที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ทั้งด้านวิชาการและการปฎิบัติพร้อมทั้งด้านจริยธรรม ผมพร้อมที่จะนำไปใช้กับงานด้านการศึกษาให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนของนักเรียน

บทความประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทความประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนมาก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะสามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการสอน หรือจะใช้เป็นสื่อช่วยในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ทันยุคทันสมัยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะทังด้านการใช้ความคิด ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งจำเป็นมากในสังคม ท่านผู้อ่านจะได้รูว่าประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีอะไรบ้าง ดังนี้
1. ผู้เรียนเรียนได้ตามความช้าเร็วของตนเอง ทำให้สามารถควบคุมอัตราเร่งของการเรียนได้
2. การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงที่รวดเร็ว
3. สามารถเอาเสียงดนตรี สีสัน กราฟิก และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทำให้ดูเหมือนของจริงและน่าเร้าใจ ในการทำการฝึกปฏิบัติหรือสถานการณ์จำลองได้เป็นอย่างดี
4. ครูผู้สอนสามารถควบคุมการเรียนของผู้เรียนได้ เพราะคอมพิวเตอร์จะบันทึกการเรียนของผู้เรียนแต่ละบุคคลไว้
5. ความใหม่แปลกของคอมพิวเตอร์จะเพิ่มความสนใจความตั้งใจของผู้เรียนมากขึ้น
6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพ คือ ในแง่ที่ลดเวลา ทุ่นแรงผู้สอนและประสิทธิผลในแง่ที่ทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย
7. ด้านความรู้สึก ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองกำลังเรียนหรือกำลังพูดคุยกับใครคนหนึ่งที่มีความรู้สึกอารมณ์ขันมีความชอบไม่ชอบใจ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากจะเรียนอยากทราบว่า เฟรมต่อไปจะเป็นอะไรถามว่าอย่างไรจะชมหรือติอย่างไร
8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ดีกว่าสื่ออื่นในด้านความสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้รายบุคคลได้ดีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง
10. ความประหยัดในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการลงทุนเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้หลายครั้งเป็นเวลายาวนานและถูกมากในการทำสำเนาบทเรียน
11. สามารถเก็บบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนได้ง่าย
12. ให้โอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาวัตกรรมสำหรับหลักสูตร และวัสดุการศึกษา
13. เพิ่มวิชาสอนตามความต้องการของนักเรียน
14. ช่วยให้มีเวลาสำหรับตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตร ตามหลักสูตรวิชาการ
15. ช่วยเพิ่มวัตถุประสงค์ของการสอนได้เท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การฝึกฟังดนตรี ฯลฯ
16. เร้าความสนใจของผู้เรียน เพราะนำเสนอได้ทั้งภาพและเสียง ตลอดจน มีการเสริมแรงให้ผลย้อนกลับในทันที เมื่อผู้เรียนตอบคำถาม
17. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน
ได้รู้ถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วหวังว่าคงจะได้รับความรู้เพื่อจะไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือการเรียนของนักเรียนในปัจจุบันได้เกิดการพัฒนาการศึกษาแน่นอน